Domain manual activation - One.com

Các bước thực hiện:

  1. Search email có subject "Verify your other"

2.  Click vào nút "Verify your other" và tải form về thực hiện ký, chụp lại như sau (mình dùng máy scan)

3.  Thực hiện ký, đính kèm ảnh - file doc đã ký và reply lại email gửi cho sales@one.com